Молиеровият смях над човешките слабости в „Тартюф“

Жан-Батист Поклен, познат още като Молиер, създава поредица от гениални комедии, наситени с творческо проникновение, хумор и безпощаден сарказъм. Те не са предназначени само да забавляват тетралната публика или по подражание на така популярния по времето на Молиер „салонен хумор“ леко да се докосват до проблемите. Смехът в тях е оръжие, при което острието не […]

Гражданинът е свободен, защото е информиран

Кога човек става гражданин? Не е ли, когато не оставаш безразличен към случващото се в държавата и заемаш активна позиция по даден въпрос? Гражданин не е ли оня, който не мълчи, когато забелязва нередни неща, а е способен да се противопостави? Оня, който се бунтува, когато открие, че някой се възползва от наивността или от […]

„Критика на чистия разум“ – Имануел Кант

Кантовата философия поставя три основни въпроса: какво мога да позная; какво трябва да направя; на какво мога да се надявам. „Критика на чистия разум“ отговаря на първия въпрос. Целта на „Критика на чистия разум“ според Кант е да се изследва възможността на метафизиката като наука, а именно дава отговор на въпроса „Какво мога да зная […]

Финансови посредници

1. Стопанска природа на банките Банките опосредстват връзката между инвестирането на временно свободни парични средства (спестяванията) и търсенето на пари (заемите) и на практика поемат централната посредническа роля в икономиката. В съответствие със законодателството на ЕС (Първа директива за упражняване на банкова дейност от 1977 г.) понятието „кредитна институция” се дефинира като „предприятие, чиято дейност […]

Финанси и финансов сектор

1. Понятието “финанси” Финансите са парични потоци или с други думи – приходите и разходите на държавата, физическите лица и юридическите лица. Финансите могат да се дефинират като движение на пари от и към съответния бюджет (бюджет на държавата, на домакинството или бюджет на фирмата). В условията на съвременното производство финансите са парични отношения. Финансите […]

ТНК и глобализацията на икономиката

Глобализация – това е процесът на нарастване на икономическите, социални, технически, политически и културни взаимовръзки и отношения между отделните страни, организации и хора. Той е свързан с глобално разпространение и взаимопроникване на идеи, капитали, технологии и елементи на културата. Макар контакти между сравнително отдалечените региони да съществуват още от Античността, те придобиват наистина глобален обхват […]

Стресът и неговото влияние върху развитието на индивида

Същност на стреса Стрес в психологията е състояние на повишени физически и психически натоварвания, които предизвикват в организма неспецифични соматични, биохимични и психофизични реакции – на силно нервно напрежение, предизвикано от отрицателно емоционално или физическо въздействие, което води до високи нива на стрес, които могат да имат негативен ефект върху физиката, емоциите и умствената концентрация. В същото […]

Сравнително-културни изследвания на социализацията. Преходът към света на възрастните

Определение за социализация Социализацията е процес, в който индивидът усвоява умения за живот в обществото. Процесът е подобен на възпитанието. Но възпитанието става целенасочено и под ръководството на възпитател (учител, авторитет), докато социализацията е неорганизиран процес, при който могат да бъдат постигнати всякакви резултати – желани и обратни на общоприетите. Социализацията е термин, използван от педагози, антрополози, […]

Социалните мрежи

Социалната мрежа е структура от индивиди (или организации), свързани в специфични за дадена мрежа типове отношения като приятелство/роднинство, идеи, виждания, традиции, финансови отношения, хипервръзки и други. В най-простата си форма социалната мрежа представлява карта на връзките между всички потребители. Социалната мрежа в интернет е платформа/уебсайт, който се фокусира върху изграждането на социалните вазимоотношения между хората. […]

Роля и значение на туризма в Унгария

1. Унгария Площ: 93 036км2 Официален език: унгарски Столица: Будапеща Климат: умерено континентален Република Унгария е държава в Централна Европа. Местоположението на Унгария е кръстопътно и преходно във всяко едно отношение. Тя няма излаз на море и граничи с държави, които имат много различно благосъстояние (Австрия, Словакия, Украйна, Румъния, Сърбия, Хърватска и Словения). Страната се оказва […]

Към началото