Трагичните образи при осъзнаването и приемането на истината в „Едип цар“ от Софокъл

Трагедията „Едип цар“ от Софокъл представлва едно от най-ценните произведения на изкуството, завещани от древногръцката култура на света. Пиесата поставя много важни общочовешки проблеми, един от които е и този за истината и отношението на човека към нея. Слепотата и зрението са основните символи, умело използвани от Софокъл. Тези символи представят темата за истината в […]

Трагичната самота на Антигона по пътя към величието – Софокъл

Антигона от едноименната трагедия на Софокъл е един от най-пленителните и запомнящи се женски образи в цялата старогръцка литература. Тя е първата героиня на античния театър, която от началото до края на сценичното действие остава негов главен двигател. Тя не е богиня или нимфа, а обикновена девойка, която няма подкрепата на олимпийското божество. Антигона бързо […]

Старогръцка лирика – Лирическият поглед към света в творчеството на древногръцките поети

Образът на света в старогръцката лирика е доста фрагментарен, тъй като са запазени предимно откъси от творбите на древногръцките поети. Откъсите определено затрудняват цялостното възприятие на поетичния текст, неговото звучене подчертава живото, искрено и непосредствено вълнение на творбите. Търсенето на нов изказ, на красива и оригинална образност са присъщи именно за старогръцката лирика. Естествената близост […]

Софокъл – „Едип цар“: Трагичната вина и съдбовната предопределеност

В драмата „Едип цар“ авторът Софокъл поставя като основен проблема за съдбовната предопределеност и личния изобр на човека. Чрез трагедия в живота на Едип, авторът изразява собственото си отношение – човешката съдба се променя от поведението на човека и нейните очертания зависят от темперамента и характера на отделната личност. Едип цар е човек с тежка […]

Сложният път на самопознанието в „Едип цар“ на Софокъл

Трагедията „Едип цар“ на Софокъл от V век пр. Хр. проследява сложния път на себепознанието. Слепотата в трагедията е представена като щастлива заблуда, а истината – като болезнено прозрение. И въпреки това тя  е предпочитана, защото само ако човек познава себе си, може да опознае и останалите. Истината за Едип е тъжна и носи страдание […]

Селища – фактори и класификация. Урбанизция

Селище е географскo място, в която трайно се обитава от хора и в нея са изградени необходимите сгради, пътища и улици, стопански постройки и помощни съоръжения и т.н. Всяко населено място има своите функции, административно положение, брой население, особенос­ти, со­ци­ал­на ро­ля в об­щес­т­во­то, различни размери и начин на застрояване, възможнос­ти за жи­вот, про­фе­си­о­нал­на и общес­т­ве­на реали­за­ция, ус­ло­вия за […]

Конфликтът между човешкия и социалния дълг в „Антигона“ от Софокъл

Едно от най-великите събития за древния свят е победата на елинските полиси, начело с Атина, над персите при Саламин. Тя свързва и трите големи имена на античния театър. Есхил участва в битката, Софокъл е в Хора на ефебите, прославящ събитието, а Еврепид се ражда в същата година. Съдбите и на тримата продължават да бъдат свързани […]

Константин Преславски – „Азбучна молитва“ – лиричен израз на радостта и гордостта от славянската писменост

Литературната дейност на старобългарските писатели се отличава  с динамично развитие и разнообразие в жанра. Основно, сътвореното от тях е за черковно богослужение. Заедно с преводните книги се създават и оригинални творби, вдъхновени от новата писменост на славянските народи и от новоприетата християнска вяра. Освен поучения и похвални слова се сътворяват и поетични образци на средновековната […]

Духовният свят на античния човек в „Едип цар“ на Софокъл

Софокъл безспорно владее до съвършенство умението да вниква в духовния свят на хората, в качеството си на един от най-големите майстори на драматичното изкуство в Античността. Това му помага да отрази реалистично страстите и конфликтите на своите герои, а и също така да разбере какво ще развълнува и завладее публиката. Ето защо всики негови трагедии […]

Библията – промененото схващане за съотношението мит-религия-история

Библията (или Книгата на Свещеното писание на Стария и Новия завет) е книгата с най-голям тираж и също така най-четената книга по цял свят. Библията е свещена за изповядващите християнството и полага основите за световната култура от древността до съвремието. Първите текстове на Стария завет са създадени преди около 4 000 години, в началото на […]

Към началото