Комплексни (глобални) показатели за икономически сравнения на Бразилия

I. Увод

Преминала през фазите на имперско управление и военна диктатура, за да достигне до модела на републиканската власт, най-голямата латиноамериканска държава Бразилия е седмата (по номинална стойност на БВП) или осмата в света (по паритет на покупателната способност(ППС). Тя е основната движеща икономика в Латинска Америка, като олицетворява 40% от общата икономика. Нейният БВП (по ППС) на глава от населението е 11 273 долара, което я поставя на 76-то място сред страните в света. Бразилия днес има силно международно влияние както в регионален, така и в световен мащаб. Тя е една от основателките на Организацията на обединените нации, Г-20, Меркосур, Общността на португалоезичните държави, на Съюза на южноамериканските нации и е една от страните в групата БРИКС. През 2005 г. Бразилия е на 39-та позиция по качество на живот сред страните в света.

II. Изложение

Глобалните показатели (или индекси) представляват процент, изразяващ последователни изменения в дадено икономическо явление. Tези инструменти ни дават възможността да следим промените в икономическите реалности на една страна и в каква посока се развива тя.

  • Глобалният индекс за конкурентоспособност

Глобалният индекс за конкурентоспособност (The Global Competitiveness Report) e годишен отчет на Световния икономически форум. Той показва възможностите на страните да осигурят просперитет за своите граждани. За да постигне максимална обективност, методиката на доклада се изгражда върху 12 стълба, съставени от 111 показатели. Показателите са подбрани така, че да отразяват максимално спецификите на всички класирани страни. Първият отчет е направен през 1979г. В този списък можем да видим, че Бразилия се намира на 53-то от общо 142 места.

За индикатора на конкурентоспособност, Световната банка предоставя данни за Бразилия от 2006г. до 2015г. В началото на XXI век Бразилия расте средно с 4,8% на година, но в периода 2009-2013г., средният процент на растеж спада до 2,7%.

През последните три години Световния годишник по конкурентоспособност публикува най-новото регионално изследване на конкурентоспособността. Изследването е предоставено от Института за развитие на управлението в Лозана и поставя Бразилия на 56-та позиция от 148 държави.

Причината за това е намалената активност на Китай, както и факта, че Бразилия не се е възползвала от попътния вятър, за да извърши важни реформи. Високите данъци, лошата инфраструктура и слабата образователна система са сред факторите, които правят най-голямата страна в Латинска Америка една от най-слабите икономически изпълнители от региона през последните години.

Бразилия падна повече от всяка друга страна в последното издание на Индекса за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум като разшири бюджетен дефицит, както и факта, че в по-бързо развиваща се инфлация се прави по-трудно бизнес. Най-голямата икономика в Латинска Америка се е потопила с 18 точки и е на 75-та позиция от 140 страни в изданието на доклада 2015-2016.

  • Индекс на икономическа свобода

В икономически свободното общество хората са свободни да работят, произвеждат, потребяват и инвестират по какъвто начин пожелаят, като тази свобода се защитава и не се ограничава от страна на държавата. Свободата се измерва посредством оценката на десет нейни компонента по скалата от 0 до 100, където 100 означава максимална свобода. Десетте икономически свободи са групирани в четири основни категории или стълбове на икономическа свобода:

1) върховенство на закона (имуществени права, свобода от корупция);
2) ограничена намеса на държавата (фискална свобода, публични разходи);
3) регулаторна ефективност (бизнес свобода, свобода на труда, парична свобода);
4) отворени пазари (търговска свобода, инвестиционна свобода, финансова свобода).

Всяка от свободите в рамките на тези четири основни категории се оценя индивидуално отново по скалата от 0 до 100 и индекса на икономическа свобода представлява средна аритметична величина от оценките на 10-те индивидуални свободи.

За индекса на икономическа свобода Световната банка предоставя данни за Бразилия от 1995г. до 2015г. Средната стойност за Бразилия през този период е 57.54 индексни пункта, а максимума е 63.4 индексни пункта през 2003г.

Според американската фондация Херитидж и „Уолстрийт Джърнъл“, Бразилия изостава от средните световни показатели по степен на икономическа свобода, като заема 118-то място от общо 178 държави.

Изоставането на Бразилия е налице поради влошаването на качеството на регулаторната ефективност, както и от свободата на бизнеса и свободата на труда.

Отрицателно икономическо състояние е в застой и е маскирано от силния ръст, който е задвижван от високите цени на суровините, но влошаващата се международна среда и понижените очаквания за растеж са допринесли за тези структурни проблеми на преден план.

  • Индекс на човешкото развитие

Индекс на човешкото развитие (Human Development Index) дава оценка за нивото на бедността, грамотността, образованието, както и очаквана продължителност на живот. Той се състои от число между 0 и 1, състоящ се от пет нива на човешко развитие – много ниска, ниска, средна, висока или много висока, при което развитието се счита за по-високи, когато близо до 1.

Този индекс измерва три основни аспекта на държавите: продължителност на живота, равнище на образованието и жизнен стандарт.
1) Продължителност на живота и здравословния начин на живот се преценява според вероятната продължителност на живота към момента на раждането. Той позволява да се изчисли косвено задоволяването с продукти от първа необходимост. Това са достъпът до питейна вода, жилище, добра хигиена и медицински грижи и услуги.
2) Равнището на образованието (грамотност на възрастните) е съотношението на записалите се начално, средно и висше образование. Изследва се и населението над 15 години, които могат да четат и разбират кратък и лесно достъпен текст за ежедневния живот.
3) Жизненият стандарт представлява естествен логаритъм от БВП на глава от населението в съотношение с покупателната възможност, за да могат да бъдат включени елементи от качеството на живот като мобилност, достъп до продукти на културата и др., които не са отчетени в първите две категории.

През периода 2009-2013 този индекс се покачва от 0.7260 (2010 година) и достига до 0.744 през 2013г. През 2011 година Бразилия заема 84 място от 187 страни. Според Джордж Чедиек Бразилия показва необикновен прогрес в образованието, здравеопазването и разпределението на доходите, което доказва, че за кратък период от време една страна може да подобри социалните си условия.

От гледна точка на човешкото развитие на национално ниво, ПРООН създава през 1998 г. Атлас на човешкото развитие в Бразилия. Целта на Атласа е да се изчислява ИЧР на всички бразилски административни поделения. Издаден през 2013 г., в партньорство с Института по приложна икономически изследвания (IPEA) и Фондацията João Пинейро (FJP), последното издание на Атласа на човешко развитие в Бразилия показва, че средната ИЧР на бразилските федеративни единици е нараснал с 47,5% от 1991 г. до 2010 г. Той се изчислява през 10 годишен период.

Методът за изчисляване на общинския ИЧР наблюдава измененията на същите аспекти на световното ИЧР. Разликата в двата подхода е, че те използват различни източници на данни. Данните за изчисляване на общинския ИЧР се извличат от демографските преброявания, които се извършват от Бразилския институт по география и статистика (IBGE), докато глобалната ИЧР използва данни от Департамента на ООН по икономически и социални въпроси (DESA), Статистическия институт на ЮНЕСКО, Световната банка и Международния валутен фонд.

Благодарение на двата метода за измерване на индекса на човешкото развитие, можем да стигнем до заключението, че Бразилия се развива бързо през последното десетилетие и се наблюдава високо покачване на показателите за образованието и здравеопазването.

  • Индекс на възприемането на корупцията

Индексът за възприятие на корупцията (Corruption Perceptions Index,) представлява рейтингът на държавите по света, отразяващ степента на възприемане на корупцията от аналитиците и предприемачите по десетобална скала. От 1995 г. насам се съставя всяка година от организацията „Прозрачност без граници“ като се публикува най-късно до Международния ден за борба с корупцията на 9 декември. Използват се доклади и аналитични оценки на авторитетни международни изследователски и финансови институции като Световната банка, Световният икономически форум, Economist Intelligence Unit, Freedom House и други.

Държавите се оценяват от 0 до 100, като 0 означава високо ниво на корупция, а 100 – ниско ниво. Нивото на корупция в държавата се определя от стойността на индекса, а не от мястото в класацията.

Според изследванията Бразилия заема 69 място с резултат 43 (2014 година) ,като през 2013 е бил 42. Страната дели 69-тото място с България, Гърция, Италия, Румъния. Сенегал и Свазиленд. През периода 2009-2011 година индексът варира между 36 и 37.7, а през 2012г. драстично се покачва до 43. До 2012 година са уволнени близо 4000 служители от публичния сектор заради подкупи. Според изследване от 2009 година почти 70 % от собствениците на бизнес и топ мениджъри идентифицират корупцията като основна пречка в бизнеса.

Федералната система на страната осигурява на политиците и бюрократите голяма свобода с използването на публични средства. Именно това прави местната власт податлива на корупция, тъй като качеството на законите и процедурите, се променят от държавата. Според доклад от 2011 година корупцията в страната е особено разпространена в бизнеса, занимаващ се с правителствата на местно ниво.

Корупцията важна част от политиката на Бразилия. В продължение на години, присвояването и корупцията са били замесени в бразилските избори. През 2012 година се състои най-голямото дело в Бразилия срещу корупцията (известно още като скандалът „Mensalao“), което показва, че политиците могат да бъдат държани отговорни за действията си. Двадесет и пет души от тридесет и седем обвинени, са признати за виновни по обвинение, че са използвали публични средства за подкупи.

За да се противодейства на широкото разпространение на корупцията в частния и публичния сектор. Бразилия е приела Закон за чистота на компаниите 2014г. Съгласно закона не само физически лица, но и компаниите подлежат на отговорност за корупцията в страната и чужбина. Съгласно новите разпоредби, една компания може да бъде глобен до 20 на сто от брутните си приходи, забранява се да подписва договори с публичния сектор и е възпрепятствана да вземе заеми от държавните банки, наред с други ограничения. Тези развития насърчават управлението да заеме по-бдителни роля при изпълнение на своите бизнес сделки.

  • Индекс на Джини

На 31 декември в Бразилия традиционно се публикува годишния индекс на Джини, който показва разликата в доходите между най-богатите и най-бедните слоеве от населението. Приема се че той изразява тяхната „неравномерност“ като стойността 0 показва някаква пълна еквивалентност или равнопоставеност, а стойност 100 – абсолютната й липса.

Индексът на Джини е измерен за първи път през 1981г. с равнище 57,93. През последните две десетилетия се наблюдава намаление на неравенството между бедни и богати, но отново е над 50%. За последно Индексът на Джини е измерен през 2012 г. със стойност 52,67, което поставя Бразилия във високо равнище на неравенство. Падането на коефициента остава в голяма степен неизвестно, но можем да откроим два компонента, които се открояват.

В съчетание с други демографски тенденции, като например спад в размера на семействата и подобренията на семейните взаимоотношения, достъпът на образованието помага за намаляването на неравенството.

Втората група от фактор, която подпомага да се намали неравенството са преките парични трансфери към семействата и частните лица. Тези трансфери подобряват вторичното доходно разпределение. Катo пример можем да посочим това, че повишаването на минималната работна заплата води до нарастване на различни трансфери, като най-ниското ниво на осигурителната пенсионна система, частични вноски в селските пенсии и доходи без вноски, които подпомагат хората, които не са в състояние да работят или са от бедни семейства. Именно тези два компонента водят до намалението на неравенството на Коефициента на Джини с 0.2 точки годишно.

Структурлистите одавна твърдят, че е необходимо разпределение на доходите егалитарно. Това от своя страна ще задейства ефективното използване на капацитета и ще насърчи нови инвестиции. Както знаем добре насочените социални политики стимулира съвкупното търсене и потреблние. Благодатния цикъл на увеличене в доходите на по бедните семейства заедно с нарастванто на заплатите води до увеличение и на вътрешния пазар.

Бразилия все още е с високо ниво на неравенство, но има напредък към спад. Една от причината Бразилия да не бъде засегната толкова силно от финансовата и икономическа криза, колкото при другите държави е факта, че тя е има добре развит вътрешен пазар.

III. Заключение

Въз основа на изброеното дотук, можем да заключим, че по своите природни и човешки ресурси Бразилия има всички предпоставки да се превърне в регионална супер сила през XXIв., предвид факта, че сегашните й показатели, като БВП на глава от населението, възприятие на корупцията и човешко развитие, са на средно световно равнище. Пред Бразилия се разкриват големи възможности, предвид наличието на огромни запаси от природни богатства и високото ниво на човешко развитие.

За съжаления последните изследвания показват значителен подем в страната. Една от причините за това е ниското глобално търсене и спада на цени на суровини. В началото на 2015 г. търсенето от страна на Китай е намаляло и това е допринесло за забавянето на икономическия растеж. Това е от голямо значение за Бразилия, защото Китай е най – големият търговски партньор в икономиката, което представлява 18% от общият износ.

Рязкото показване на инфлацията и безработицата също успяват да дисбалансират Бразилия. В края на миналата година, коефициентът на безработицата се е запазил 4,3%, а в момента наблюдаваме почти двойното увеличение от 8%. Номиналният темп на инфлация в момента е над 9%, значително по-висока от 4.5% целта на централната банка, която те имат за цел да се срещне до края на 2016.

Заедно с тези икономически проблеми, Бразилия е задълбочена и в корупционни скандали, които понижават доверие на инвеститорите. Скандалите са свързани с голямата бразилска петролна компания Petrobras. Това допринася за спада на икономическия растеж на страната тя става все по уязвима.

Няма никакво съмнение, че бразилската икономика е изправена пред изключително предизвикателен период, с възможността, че условията ще се влошава още преди да видим известно стабилизиране и подобрение.

Към началото