Преки чуждестранни инвестиции в Бразилия

Бразилската икономика се характеризира с големи и добре развити селско стопанство, миннодобивната и преработваща промишленост и в сферата на услугите. Бразилия се нарежда сред 10-те най-развити икономики на света. По равнище на БВП, значително превишава всяка друга страна от Латинска Америка и е основната икономика в Меркосур. Икономиката на страната е много разнообразна: автомобили, стомана, нефтопродукти, компютри, самолети, черна и бяла техника и широка гама от потребителски стоки. Страната е с добре развита пазарна икономика, с високо ниво на конкуренция, представени са значителен брой чуждестранни фирми от Европа и Америка, които развиват успешен бизнес. Около 2/3 от брутния вътрешен продукт и от броя на заетите в Бразилия се пада на сектора на услугите. Основните подсектори са телекомуникациите, финансовите услуги, електроснабдяването, търговията и информационните технологии. Енергетиката е също така важен елемент на инфраструктурата и икономиката на страната. Бразилия е десетият най-голям потребител на енергия на земята и третият в западното полукълбо след САЩ и Канада. Бразилия има втория най-голям резерв от нефт в Южна Америка и е един от най-големите производители на суровината, която е увеличила производството си през последните години. С брутен вътрешен продукт (БВП) около 2,09 трилиона долара за 2010 г. Бразилия е най-голямата национална икономика в Латинска Америка и седмата (по номинална стойност на БВП) или осмата в света (по паритет на покупателната способност(ППС). Нейният БВП (по ППС) на глава от населението е 11 273 долара, което я поставя на 76-то място сред страните в света. От средата на 90-те години основният фактор за икономическия растеж са чуждите инвестиции в частния сектор, като през 2007 г. преките чужди инвестиции достигат 194 млрд. долара.

През десетилетията на глобализация потоците от преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в развитите и развиващите се страни нараснаха заедно с политиките, насърчаващи напредъка на икономиката чрез ПЧИ за сметка на дълга като основен източник на финансиране. Преките чуждестранни инвестиции обикновено се определят като физическа инвестиция в една държава от страна на чуждестранна компания, но също така се разглеждат и като големи, дългосрочни инвестиции извън родната страна на инвеститора. В този случай инвеститорите обикновено са най-често мултинационални корпорации и инвестиционни компании. След световната икономическа криза инвестиционният капитал се сви като преките чуждестранни инвестиции паднаха от рекордните 1,97 трлн. долара през 2007 г. до 1,69 трлн. долара през 2008 г. В топ десет на страните с най-много чуждестранни инвестиции след Китай попадат Хонконг със 111 милиарда долара, САЩ с 86 милиарда долара, Сингапур с 81 милиарда долара, Бразилия с 62 милиарда долара, Великобритания с 61 милиарда долара, Канада с 53 милиарда долара, Австралия с 49 милиарда долара, Холандия с 42 милиарда долара и Люксембург с 36 милиарда долара.

Както всички добре развити страни, така и Бразилия има своите законодателни реформи спрямо преките чуждестранни инвестиции. Съгласно бразилското законодателство, за чуждестранна се счита компания регистрирана съгласно законодателството на страната на произход, в която се намира нейния централен офис. Чуждестранните инвеститори (физически или юридически лица) могат да участват в капитала на бразилските компании, като придобият части от капиталовите дялове или акции, посредством сливания или поглъщания, като по този начин получават пълен или частичен контрол. Чуждестранните инвестиции е необходимо да преминат процедура по регистрация в Централната банка на Бразилия в т.нар. Redistro Declaratorio Eletronico – RDE, като „преки чуждестранни инвестиции“ преди средствата да постъпят в страната. Тази форма на мажоритарен контрол на бразилски компании бележи ръст в последните години – за 2012 г. са около 300, за сравнение през 2004 г. са били 70 фирми. В Бразилия има и ограничения на сферите на дейност на компании с чуждестранни  инвестиции. Той е приведен в приложението към Нормативна инструкция Nº76  от 28.12.1998 г. на Националния департамент за търговска регистрация (DNRC). Търговските палати при регистрация на компания с чуждестранно участие извършват проверка за наличие в устава на забранени или с частична забрана дейности. Такива дейности са: медицински услуги, печатни средства за масова информация, компании осъществяващи радиопредаване на звук и изображение – не се отнася към кабелни оператори но при 51% бразилско участие и спътникова телевизия, проучване и добив на полезни изкопаеми, пряко или косвено участие в частни охранителни фирми и др.

Бразилия участва в едно от най – важнито регионално сътрудничество известно под името БРИКС. То е наименование на група страни с влияние в международната икономиката. Представлява абревиатурата от имената на Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка. Членовете на БРИКС се приемат като най-бързо развиващите се големи страни. Определящо за това е наличието в тях на важни за световната икономика ресурси:

  • Бразилия— богата селскостопанска продукция
  • Русия— най-големият в света износител на минерални ресурси
  • Индия— евтини интелектуални ресурси
  • Китай— притежател на евтини трудови ресурси
  • РЮА – природни ресурси

Първоначално  са били  4 страни-членки (БРИК), но през 2010 година Южна Африка се присъединява в групата на БРИКС. Това разширяване без съмнение е било улеснено от работата на друга структура, вече обединяваща Бразилия, Ню Делхи и Претория – ИБЮА, създадена седем години по-рано. По време на големите търговски преговори през 90-те години на XX век, страните от Юга показаха способността си за разбирателство и въздействие в борбата срещу либерализацията на търговията със земеделски стоки. За да подобрят още повече способността си да преговарят в международните инстанции, страни решиха да създадат своеобразен Г-3, наречен ИБЮА (Индия, Бразилия, Южна Африка). В крайна сметка прогнозите за БРИКС са, че значителните размери на икономиките на тези страни в бъдеще ще им позволят да трансформират икономическия си ръст в политическо влияние, което ще доведе от своя страна до формирането на нов икономически елит. Страните правят стъпки за увеличаване на политическото си сътрудничество, главно за да могат да бъдат равностоен опонент на САЩ в основните търговски съглашения. Обединяващото в икономически аспект е, че тези пет страни се развиват, по принцип, в схемата на „ортодоксалната икономическа система”, независимо от съществените различия между тях, което обаче е естествено от гледна точка на правото на управляващите им елити да избират модела на икономическо и социално развитие. Тези различия не са основание за противоречиви национални интереси. По икономически показатели и стопански потенциал, те спадат към бързо развиващите се икономики, което е важен обединителен мотив. Друг аспект е, че те, поотделно и общо, разполагат с най-важните и основни природни и икономически ресурси на планетата. Обединява ги също амбицията и реалистичната цел да се измъкнат от доминацията на досегашните подреждания в световния икономически ред и да се изявяват занапред с много по-голямо самочувствие като субекти в глобалния свят. Страните от БРИКС са разположени на 26% от територията на Земята, с население 42% от това на планетата (7 милиарда към 2008 г.) и 14,6% от световния брутен вътрешен продукт. По последни данни (2013 г.) растежа на БВП се продължава да се запазва стабилен. Въпреки че демографската ситуация в Бразилия през последните три десетилетия остава една от най-благоприятните в света, страната все още не успява да се възползва от всички нейни преимущества. Тя е зависима е от външни пазарни сили. От това може да направим заключение, че благодарение на участието на Бразилия в БРИКС привлича все повече преки чуждестранни инвестиции.

Към началото